วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Week 13

4-2-2010
แผนการสอน
แผนการสอนเรื่อง Colors
สาระสำคัญ การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเกี่ยวกับสีต่างๆ เป็นประจำจะทำให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกสีของสิ่งของที่กำหนดได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
4.นักเรียนสามารถระบายสีตามที่กำหนดให้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
Vocabulary: white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
Structure: what color is it? It is ______.
กระบวนการเรียนรู้
Warm up
1.ครูทักทายนักเรียนพร้อมทั้งนำเสนอเพลง The color song ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร้องตาม
จากนั้นครูนำสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่าเกี่ยวกับอะไร
Presentation
1.ครูนำเสนอบัตรภาพเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red ทีละภาพโดยครูออกเสียงให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
2.ครูนำเสนอบัตรคำพร้อมกับบัตรภาพ พร้อมทั้งครูนำสะกดคำ ล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
Practice
1. ครูให้นักเรียนบอกสีตามบัตรคำที่ครูแสดงให้ดูพร้อมทั้งครูติดบัตรคำประกอบ
2.ครูให้นักเรียนฝึกสะกดคำ ออกเสียง และบอกความหมายของสีที่ครูกำหนดให้ถูกต้อง
3.ครูให้นักเรียนบอกสีของสิ่งของที่ครูนำมา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มที่1นำสิ่งของขึ้นมาแล้วเป็นคนถามว่า What color is it? กลุ่มที่2ตอบว่า It is red. ถ้าเป็นสีแดง
Production
1.ให้นักเรียนวาดของเล่นที่ตนเองชอบมา1อย่างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
พร้อมทั้งเขียนบรรยายใต้ภาพว่า It is สี + ของเล่น.
สื่อการเรียนการสอน
บัตรภาพสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
ตุ๊กตา ดินสอ ไม้บรรทัด ลูกบอล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการความสนใจ และการร่วมกิจกรรม
2.สังเกตจากการออกเสียงคำศัพท์ และประโยคสนทนาถาม ตอบ

Lesson plans on Colors.
Essential skills of listening and talk about different colors. Regularly make use of the language fluently.
The purpose of learning
1. Students can pronounce words about the color accuracy.
2. Students can tell the color of the items correctly.
3. Students can spell words about the color accuracy.
4. They can paint as specified correctly.
Learning Vocabulary: white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red.
Structure: what color is it? It is ______.
Learning process
Warm up.
1. Teachers greet students and to offer music students listen to The color song and sing along to students.
Then the teachers talk about the lyrics about.
Presentation
1.Teachers offer cards with different colors including white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red image individually by the teacher pronounced the students listen. Then students vote by 2-3 times.
2. Teachers offer a card with the graphic card. Teachers spelling Prepaid students to vote by 2-3 time
Practice.
1. Teachers tell students to color card display to see the teachers and teachers with ID complement
2. Teachers, students practice spelling words aloud and tell the teacher the meaning of the colors correctly.
3. Teachers tell students to the color of things that teachers bring. The students divided into 2 groups. Group 1, and then bring up is that people ask What color is it? Group 2 said, It is red. If it is red
Production
1. The students draw their favorite toy comes with a very beautiful painting.
And to write It is the image under Color + toy
Instruction media
Card color such as white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red.
Pencil, ruler, ball, doll
Measurement and evaluation of learning
1. Observation of interest and activities
2. Observe the word pronunciation. Q & A discussion and sentences

3 ความคิดเห็น: